กรมราชทัณฑ์ชูการทำงานโปร่งใสเป็นอันดับ 1 ของกระบวนการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ลงนามภายใต้โครงการข้อตกลงคุณธรรม ในการก่อสร้างสถานที่สำคัญ 4 แห่งทั่วประเทศ
พร้อมชูการทำงานโปร่งใสเป็นอันดับ 1 ของกระบวนการยุติธรรม

นาย อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงโครงการข้อตกลงคุณธรรมว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางกรมราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 หรือ ITA Award 2022 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทำงานอย่างโปร่งใส สู่อันดับที่ 1 ของกระทรวงยุติธรรม และเป็นอันดับที่ 2 จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยโครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นโครงการหนึ่ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์ต่อต้านคอรัปชั่น และกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ทำการคัดเลือกกรมราชทัณฑ์ให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเกิดขึ้น

โดยในครั้งนี้จะมีการลงนามสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม หรือ Integrity Pact ของกรมราชทัณฑ์ ในโครงการก่อสร้างสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการด้วยกันคือ

1. โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
2. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
3. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
4. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง

ซึ่งประกอบด้วยผู้ลงนาม 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ ผู้สังเกตการณ์ที่คัดเลือกมาจาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ และผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา
โดยโครงการดังกล่าวนอกจากจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้ว ยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ ที่เป็นแบบอย่างในความโปร่งใสไร้ทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้ ซึ่งการก่อสร้างได้ตั้งเป้าหมาย ที่จะสร้างมาตรฐานในด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง อยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีการคำนึงถึงพื้นที่ของห้องพักผู้ต้องขังให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุดที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไปในอนาคตต่อไป