กทม. มอบทุนประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

NKN_9614.jpg

17 ก.พ. 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอาคารภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในครั้งนี้มอบเป็นทุนช่วยเหลือให้กับประชาชน คนละ 5,000 บาท เขตละ 200 คน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง